Thursday, June 19, 2008

മനംമറിക്കല്‍ കോഴ്സ്

ങേ! നീയിതെങ്ങടണ്ടീ പെണ്ണമ്മേ കാലത്തെണീറ്റൊടനെ പൊറപ്പാട്?

നിങ്ങളിന്നലെ പേപ്പറ് വായിച്ചില്ലേ മനുഷ്യാ? എന്നട്ടെനോടെന്താ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാഞ്ഞെ?

അയിന് നീ രാത്രി മരണകോളം വായിക്കണേറ്റും മുന്നേ പറയാന്‌ള്ള വാര്‍ത്ത്യോന്നും ഇല്ലാര്‍ന്നല്ലോടീ മനുഷ്യത്ത്യേ

ഇല്യാ‍ന്നാ? അപ്പൊ നിങ്ങളിന്നലത്തെ മെത്രാന്മാരുടെ പ്രസ്താവന വായിച്ചില്ലേ?

ആ.. അതു വായിച്ചു. അതിത്ര പറയാനൊന്തൂട്ടാണ്? ഞാനിന്നലെ മാതൃഭൂമിക്കൊരു പ്രതിഷേധ കത്തയച്ചണ്ട്.

നിങ്ങള് കത്തയച്ചട്ടവട്‌രിക്ക്‌ട്ടാ മനുഷ്യാ. ഇതിനീണ് വീട് കത്തുമ്പീള്ള വീണ വായനാന്ന് പറേണെ. ഇതെന്തൂട്ടാ കാര്യന്ന് മന്‍സ്സിലായാ നിങ്ങക്ക്? രാജ്യദ്രോഹ്ണ് രാജദ്രോഹം!

അതെങ്ങനീണ്‌റീ രാജദ്രോഹാവണെ? കഴിവുള്ളോരു കുട്ട്യോളിണ്ടാക്കട്ടെ.

അതേതേ.. ജനപ്പെരുപ്പം മൂലം മൂക്കുക്കുത്തികൊണ്ടിരിക്കണ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സര്‍ക്കാര് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പദ്ധതികളും ബോധവത്ക്കരണോം കൊണ്ട് ചക്രശ്വാസം വലിക്യാ. അപ്പോ അയിനെതിരെ ചെയ്യണത് രാജ്യദ്രോഹല്ലാല്ലേ..
പിന്നേ..കഴിവുകള്.. ദേ മനുഷ്യാ എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും പറീപ്പിക്യണ്ടാട്ടാ.

ട്യേ കുഞ്ഞോളേ എന്നെ അങ്ങടൊന്നാക്ക്യേടീ. നിങ്ങക്കള്ള മരുന്നും കഞ്ഞീം മേശപ്പൊറത്തെടുത്ത് വച്ചണ്ട്. അയ്‌നിനി ഞാന്‍ വരാന്‍ കാത്ത്‌രിക്ക്‌ണ്ടാ.

എന്നാലും നീ എങ്ങടാ പോണേന്നൊന്നു പറഞ്ഞട്ട് പോടീ. എന്തൂട്ടാണ് നീയിത്ര മലമറിക്കാന്‍ പോണെ.

ഇതു മലമറിക്കലല്ല, മനംമറിക്കലാണെന്റെ മനുഷ്യാ. ഇമ്മടെ ചിരിയങ്കടന്റോടത്തെ കുഞ്ഞിപ്പെണ് കല്യാണകോഴ്സ് കൂടാന്‍ പൂവ്‌ണ്ന്ന് ഇന്ന്. പള്ളിക്കാര് അവള്‍ടെ മനം‌മറിക്കണേനു മുന്നേ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അത് മറിക്ക്യാന്‍ പറ്റോന്ന്.

അയിനിപ്പോ നീ എന്തൂട്ടാ ചിയ്യാന്‍ പോണെ?

അതൊക്കെ ഞാന്‍ അവളോട് പറഞ്ഞോളാം. നിങ്ങളോടൊന്നും അത് പറഞ്ഞട്ട് കാക്കാശിന്റെ ഗുണല്യാ. നീ സ്കൂട്ടറെറക്കടീ കുഞ്ഞോളെ.

***************************************************

കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ നീയിന്ന് കല്യാണകോഴ്സ് കൂടാന്‍ പൂവാന്ന് കേട്ടൂലോ.

ആ.. കല്യാണം ചിങ്ങത്തില്‌ണ് പെണ്ണമിച്ച്യേയ്. പക്ഷേ ചെറുക്കനും എനിക്കും ഈമാസേ ഒരുമിച്ച് ലീവൊള്ളോ. ഈയിടെയായിറ്റ് പെണ്ണും ചെക്കനും ഒരുമിച്ച് കോഴ്സ് കൂടണംന്നാണ് പള്ളിക്കാര് പറയണേ.

ആ അതൊക്കെ നല്ല്‌ത്‌ണ്. കൊറച്ച് സൊള്ളാനുള്ള അവസരം കിട്ടണത് കളയണ്ടാ. പക്ഷേഇല്ലേരീ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആ കത്തനാരുമാരും കന്യാസ്ത്ര്യോളും സ്റ്റേജില്‍ കേറി നിന്നട്ട് പലതും പ്രസംങ്ങിക്കും. അതൊരു ചെവ്യേക്കോടെ കേക്കാ, മറ്റേ ചെവ്യേക്കോടെ കളയാ. അല്ലെങ്കെ ജീവിതം കുത്തുപാളീണ്‌ട്രീ മോളെ.

പെണ്ണമിച്ചി ഒന്ന് പത്ക്കെ പറ്യ് ആ കൊച്ചച്ചന്‍ ഇപ്പോ വീട് വെഞ്ചിരിക്കാന്‍ വരും

കേക്കട്രീ, അവരങ്ങടാ കേക്കട്ടേ. എന്തൂട്ട്‌ണ് അവരെന്നെ മൂക്കില് കേറ്റോ? മഹറോന്‍ ചൊല്യാലും എനിക്ക് പുല്ല്‌ണ്. നീയിങ്ങ്‌ട് നോക്കറീ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ, അച്ചന്‍മാര്‍ക്കും സിസ്റ്റുമാര്‍ക്കും അഞ്ച്പൈസേരെ എക്സ്പീരിയന്‍സില്യാത്ത കാര്യങ്ങ്‌ള്ണ് അവരു പ്രസംങ്ങിക്കണെ. ഒരു ചാര്‍ട്ട് തന്നട്ട് അവരാ പറയും. ഇതു സയന്‍സ്‌ണ്. തിയറീണ്. സുരക്ഷിതമായ കാലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടാ കുട്ടീണ്ടാവില്യാനൊക്കെ. ഇതലാണ്ട്‌ള്ള ഗര്‍ഭനിരോധന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഈശോയ്ക്കും, പ്രകൃതിയ്ക്കും,പള്ളിക്കുമൊക്കെതിരാന്ന്.

ആ ചാര്‍ട്ട് സത്യന്യാണ്.

നീ മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക്‌ടീ ഗവേഷകേ.
അത് സത്യല്ലാന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞാ? പക്ഷേ അതൊക്കെ പുസ്തകത്തില് നടക്കേര്ക്കും. ജീവിതത്തില്‍ നടക്കില്യാട്ട്‌റീ. ദീ ചാര്‍ട്ടും വച്ച് തേനമ്പ്ളീ ദുരിതമാക്കിയ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങള് വേണം നിങ്ങക്ക്? ഞങ്ങടോടത്തെ കുഞ്ഞച്ചന്‍, കുഞ്ഞോന്‍, പിന്നെ വല്യമ്മായിരെ മൂത്തപ്പെണ്ണ്. കുഞ്ഞച്ചനാണെങ്കെ ആ മൂത്ത ക്ടാവിനെ വേണ്ടാന്നാര്‍ന്നു. എന്നട്ട് ഇപ്പോ അയിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടാ? അത്രേം മൂശാട്ടത്തരം വേറെ ആര്‍ക്കൂണ്ടാവില്യാ. ശാസ്ത്രം വളരണത് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാന്ണ് ഉപദ്രവിക്കാനല്ലറീ.

നീ കേക്കറീ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ, അവരു പറയും ദൈവം തരണ മക്കളൊക്കെ മഹത്തായ ദാനാന്ന്. പട്ടിപെറണപോലെ പെറാന്‍ നീയെന്താ പേറ്‌യന്ത്രാ? ഒരു ക്ടാവ്. കൂട്യാ രണ്ടെണ്ണം. അയില്‍ കൂടുതല്‍ മക്കളെ ഇണ്ടാക്കണത് രാജ്യദ്രോഹാണെടീ.രാജ്യദ്രോഹം മാത്രല്ല, ആ കുട്ട്യോളോടും ചെയ്യണ ക്രൂരത്യാണ്. രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ട്യോള്‍ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസൊക്കെ കൊടുക്കാന്‍ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പറ്റോ? നീയോക്കെ നല്ലോണം പഠിച്ചോള്ളലേ. നല്ലോണം കുത്തീര്ന്ന് ആലോചിക്ക്. ഞാനിറങ്ങാണ്.

പെണ്ണമ്മേ നിക്ക്‌റീ, ചായ കുടിച്ചട്ട് പൂവാം.

ഇല്ലറീ തെയ്യാമ്മേ, ഇമ്മടെ പാണക്കാടന്റോടത്തെ ചെക്കനും ഇന്ന് കല്യാണകോഴ്സ് കൂടാന്‍ പൂവ്‌ണ്ട്. പോണേനും മുന്നേ അവനീം കാണണം.
***********************************************
വായനക്കാരേ - നാമൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങന്യല്ലേ?

47 comments:

സൂര്യോദയം said...

കലക്കീട്ടുണ്ട്‌ മോളമ്മേ... പിന്നേയ്‌, ഇനി മുതല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പ്രധാന അജണ്ടയായി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തിയറികളായിരിക്കുമല്ലോ.. :-)

ഞാനും ഇതു സംബദ്ധിച്ച്‌ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌..
http://sooryodayavicharam.blogspot.com/2008/06/blog-post_18.html

ഗുപ്തന്‍ said...

ഹഹഹ പെണ്ണുങ്ങളിങ്ങനെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാല്‍ പാവം മെത്രാന്മാര്‍ വെള്ളം കുടിക്കും. നടക്കട്ടെ.. അതാണ് വഴി :)

സി. കെ. ബാബു said...

“വായനക്കാരേ - നാമൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങന്യല്ലേ?”

ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതു് അടുത്ത ഒരു അന്‍പതുകൊല്ലത്തേക്കു് “നാമെന്തു്, നമുക്കെന്തിനു്?” എന്ന ചോദ്യമാവും കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യം എന്നൊരു വിയോജനക്കുറിപ്പു്! :)

മൂര്‍ത്തി said...

:)

Umesh::ഉമേഷ് said...
This comment has been removed by the author.
Umesh::ഉമേഷ് said...

കലക്കി പെണ്ണമ്മേ, അല്ല മോളമ്മേ. വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു.

ഹണിമൂണിനു് തേനമ്പിളി എന്നു പറയാതെ മധുവിധു എന്നു് എന്തുകൊണ്ടു പറയുന്നു എന്നു് ഞാന്‍ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഞാന്‍ മാത്രമേ തേനമ്പിളി എന്ന വാക്കിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും. ഈ വാക്കു് പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണോ?

തലക്കെട്ടിലെ വക്രോക്തിയ്ക്കു് ഒരു വലിയ സലാം!

മലമൂട്ടില്‍ മത്തായി said...

പിള്ളാര്‍ എത്ര വേണം എന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഭാര്യമാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിരിക്കും, കാരണം പിള്ളാരെ ഉണ്ടാക്കുനതിലും, വളര്തുനതിലും അമ്മമാരാണ് (in general) കൂടുതല്‍ ജോലി ചെയ്യുനത്. അതില്‍ അച്ചനോ, മെത്രാനൊ, സര്‍ക്കാരിനോ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. ഈ വക കാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരോ, മതമേലധികരികാലോ ഇടപെടന്നുത് നല്ല കാര്യമല്ല.

മലമൂട്ടില്‍ മത്തായി said...

Oh well, forgot to tell this - I am still single.

പാമരന്‍ said...

കലക്കീട്ടുണ്ട്‌ മോളമ്മേ..!

വാല്‍മീകി said...

കലക്കി. ഇതല്ലേ ഈ മനം‌മടുപ്പിക്കല്‍ കോഴ്സ്?

Babu Kalyanam | ബാബു കല്യാണം said...

:-)

Inji Pennu said...

മോളെമ്മേ

-- ആ കോഴ്സില്‍ വേറെ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നു..കത്തനാരു മാത്രല്ല ക്ലാസ്സ് എടുക്കാ, ഡോക്ടര്‍മാരും സൈക്ക്യാട്രിസ്റ്റുമാരും ഒക്കെയുണ്ടല്ലോ. ആളുകളുടെ ഇടയില്‍ ഡിവോര്‍സ് കൂടിയപ്പോള്‍ തുടങ്ങിയ സദുദ്ദേശപരമായ നല്ല ഒരു കോര്‍സ് ആണത് --

സര്‍ക്കാര് ഇത്രയധികം ജനാസൂത്രണ പദ്ധതി ടിവി പരസ്യം വഴിയും വഴിയിലുള്ള പരസ്യം വഴിയും എല്ലാം ആളുകളുടെ തലയിലോട്ട് കയറ്റി വിടുമ്പോള്‍ മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസത്തിലുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഇടയില്‍ ഇനി ഈ പത്ത് പിള്ളെരെന്നൊക്കെ വല്ലോം പറഞ്ഞാല്‍ അതില് വീഴാന്‍ എന്താ ആളോള് അത്ര മണ്ടന്മാരാ? സഭ അങ്ങിനെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നു? ഇതെന്താ പതിനാറാം നൂ‍റ്റാണ്ടാ?

പിന്നേ പിന്നേ ഇത് കേട്ടാ‍ തോന്നും ഓരോ കത്തോലിക്കനും ശാരീരിക ബന്ധത്തിനു മുന്‍പ് ബൈബിളില്‍ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കില്‍ ഇടയലേഖനത്തില്‍ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയല്ലേ ഇരിക്കണേ... ഒന്ന് പോട്യേ!

അതെന്താ എല്ലാര്‍ക്കും കൂടി അങ്ങട്ട് പിള്ളേരെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൂടേ? അപ്പൊ രാജ്യ സേവനമാവോ? ;)

കേരളത്തില്‍ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പോപ്പുലേഷന്‍ നെഗറ്റീവിലോട്ട് ഓടല്ലേ? പ്രൈമറി സ്കൂളൊകെ കുട്ട്യോളെ കിട്ടാണ്ട് പൂട്ടണ്. എന്നിട്ടെന്താ കേരളം ഭയങ്കരായി മെച്ചപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കാല്ലേ? :)

കൊച്ചുത്രേസ്യ said...

വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനേലും ഒന്നു കൂട്ടാന്‍ സഭ പാടുപെടുമ്പോഴാണോ ഇമ്മാതിരി പിന്തിരിപ്പന്‍ മൂരാച്ചി പോസ്റ്റിട്ടു നാട്ടുകാരെ വഴിതെറ്റിക്കാന്‍ നോക്കുന്നത്‌!! നമ്മടെ മെത്രാമാരുടെ ധര്‍മസങ്കടത്തെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഒന്നാമതേ കന്യാസ്ത്രീകളും അച്ചന്മാരുമാകാന്‍ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല.. എന്നാപ്പിന്നെ അതൊന്നു കൂട്ടിയേക്കാംന്നു വച്ചപ്പോളതാ അപ്രത്ത്‌ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ സോള്‍വ്‌ ചെയ്തെടുമോ എന്തോ..

ഇനീപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കോണം എന്നെങ്ങാനും വല്ല നിയമോം വന്നാല്‍....ശ്ശൊ ആകെ ടെന്‍ഷനായി

cibu cj said...

ഇതിലെ ഭാഷമുഴുവൻ തൃശ്ശൂരും പേരുകൾ മുഴുവൻ തൃശ്ശൂരിനു വളരെ തെക്കുനിന്നും. അതെന്തുമറിമായം?!

യൂനുസ് വെളളികുളങ്ങര said...

അപകടം (The Accident )
കവിത

നാല്‌ മാണിക്ക്‌
കോളേജ്‌ കഴിഞ്ഞ്‌ വരുമ്പോള്‍
പതിവിലും
വിപരീതമായി ബസ്‌റ്റാന്‍ഡില്‍
ഒരു അാള്‍ക്കൂട്ടം
മറ്റുളളവരുടെ shoulder -ല്‍
കൈ വച്ച്‌ പൊന്തിയും താണും
അവരോട്‌ തി്‌ക്കിതിരക്കയും
മനസില്‍
ഹെ എന്തിന്‌ വെറുതെ
അല്ലെങ്കില്‍
എന്തിന്‌ വെറുതെ മുന്നോട്ട്‌ നീങ്ങണം
അതുമെല്ലങ്കില്‍
ഞാനെന്തിന്‌ നോക്കുന്നു
അതോന്നും
വേണ്ടഎന്തിന്‌
വെറുതെ പൊല്ലാപ്പിന്‌ പോകണം
വീട്ടില്‍
ടി വിക്ക്‌ മുന്നില്‍
ഒരു കെയ്യില്‍ റിമോര്‍ട്ടും
മറ്റെ കൈയില്‍ പ്ലയ്‌റ്റും ചോറുമായി
ചാനലുകള്‍ മാറി മാറി
വീട്ടില്‍
land phone- നെ എടുക്കാന്‍
നില വിളിച്ചപ്പോള്‍
പെട്ടെന്ന്‌ നിശബ്ദ്‌ദത
വീട്ടില്‍ അടക്കി പിടിച്ച കരച്ചില്‍
അകത്ത്‌ നിന്ന്‌
അടക്കി പിടിച്ച കരച്ചില്‍
പൊട്ടികരച്ചിലായി മാറി
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു
അത്‌ തന്നെ
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

യൂനുസ് വെളളികുളങ്ങര said...

അപകടം (The Accident )
കവിത

നാല്‌ മാണിക്ക്‌
കോളേജ്‌ കഴിഞ്ഞ്‌ വരുമ്പോള്‍
പതിവിലും
വിപരീതമായി ബസ്‌റ്റാന്‍ഡില്‍
ഒരു അാള്‍ക്കൂട്ടം
മറ്റുളളവരുടെ shoulder -ല്‍
കൈ വച്ച്‌ പൊന്തിയും താണും
അവരോട്‌ തി്‌ക്കിതിരക്കയും
മനസില്‍
ഹെ എന്തിന്‌ വെറുതെ
അല്ലെങ്കില്‍
എന്തിന്‌ വെറുതെ മുന്നോട്ട്‌ നീങ്ങണം
അതുമെല്ലങ്കില്‍
ഞാനെന്തിന്‌ നോക്കുന്നു
അതോന്നും
വേണ്ടഎന്തിന്‌
വെറുതെ പൊല്ലാപ്പിന്‌ പോകണം
വീട്ടില്‍
ടി വിക്ക്‌ മുന്നില്‍
ഒരു കെയ്യില്‍ റിമോര്‍ട്ടും
മറ്റെ കൈയില്‍ പ്ലയ്‌റ്റും ചോറുമായി
ചാനലുകള്‍ മാറി മാറി
വീട്ടില്‍
land phone- നെ എടുക്കാന്‍
നില വിളിച്ചപ്പോള്‍
പെട്ടെന്ന്‌ നിശബ്ദ്‌ദത
വീട്ടില്‍ അടക്കി പിടിച്ച കരച്ചില്‍
അകത്ത്‌ നിന്ന്‌
അടക്കി പിടിച്ച കരച്ചില്‍
പൊട്ടികരച്ചിലായി മാറി
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു
അത്‌ തന്നെ
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

Rare Rose said...

മോളമ്മേ..,ഈ കോഴ്സ് കലക്കീട്ടാ...:)

മാണിക്യം said...

മെത്രാന്മാരുടെ പ്രസ്താവന വായിച്ചു !!
"മനംമറിക്കല്‍ കോഴ്സ്" ഇതും വായിച്ചു

പെണ്ണമ്മേ, ചെമ്പ് റോള്!
പണ്ടേ വിവരമുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
‘പള്ളി വേറെ പട്ടക്കാര് വേറെന്ന്’

അണുകുടുംബം ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും
ജോലിയും പിന്നെ ഓവര്‍‌റ്റൈമും കൂടെ ചെയ്തിട്ടും
‘നെറ്റീമ്മെ കുരിശ് പോറാന്‍ ഒരണയില്ല’!

രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല
അവരു തമ്മില് പോലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല
ഫ്രീഡ്ജിന്റെ മുന്നിലെ നോട്ട് പാടും
ഫോണ്‍ കാളും ,അപ്പൊഴാ പ്രസ്താവന!

പ്രസ്താവനയല്ല ചെമ്പെട്ത്തേ ഗെഡ്യേ!!

latheesh mohan said...

മനം മറിക്കല്‍, മനം പിരട്ടല്‍.. :)

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പറയേണ്ടത് :)

Kiranz..!! said...

പെണ്ണമ്മച്ച്യോ,കുര്യച്ചിറ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ചിലര്‍ക്ക് മഹറോനടിക്കാനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പും കാണുന്നുണ്ട് :)

യാരിദ്‌|~|Yarid said...

മറ്റു നിറങ്ങളൊന്നും കലക്കിയില്ല, വേറൊരര്‍ഥത്തില്‍ എടുക്കണ്ട അതിനെ. ചുമ്മാ ഒന്നു കൂടി നോക്കിയപ്പോള്‍ കണ്ടില്ല. അതോണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടു പോകാമെന്നുകരുതി.. ഇതും വേണമെങ്കില്‍...

ബഷീര്‍ വെള്ളറക്കാട്‌ said...

തലക്കെട്ട്‌ കലക്കി.പോസ്റ്റ്‌ കല കലക്കി..
പക്ഷെ ആശയത്തോട്‌ പൂര്‍ണ്ണ യോജിപ്പില്ല..


ഇവിടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി കയ്യടിച്ച ഗഡികളൊക്കെ എത്രാമത്തെ സന്തതീണ`് എന്നൂടി എഴുതിയാല്‍ സംഗതി ക്ലിയര്‍.

സന്താനങ്ങള്‍ ഒരു ഭാരമായി ഇവിടെ ബ്ലോഗെഴുതുന്ന പലരുടെയു ം തന്ത തള്ളമാര്‍ കരുതിയിരുന്നെങ്കില്‍ എത്രപേരുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഈ കമന്റിടാന്‍ ?

ജന സംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ചാല്‍ പുരോഗതിയായെന്ന് പറയുന്നത്‌ പൊട്ടത്തരം...


അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ച്‌ കൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണവും , അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പെറ്റുകൂട്ടലുകളും ഗുണം ചെയ്യില്ല..

ആശംസകള്‍.
ഞാന്‍ സ്കൂട്ടായി

Anonymous said...

ബഷീറെത്രാമത്തെയാ.. ..;)

കിനാവ് said...

ദൈവം തര്ണതല്ലേ... രണ്ടു കയ്യും നീട്ടി വാങ്ങ്വാ, അല്ലേ ബഷീറേ?

“ഇവിടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി കയ്യടിച്ച ഗഡികളൊക്കെ എത്രാമത്തെ സന്തതീണ`് എന്നൂടി എഴുതിയാല്‍ സംഗതി ക്ലിയര്‍”

അതെന്താ ബഷീറേ ഇവിടെ കമന്റിട്ടവരില്‍ ഒരാള്‍ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സന്തതിയാണെന്നു കരുതൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് നന്നായി അറിയും . അയാള്‍ കുട്ടികള്‍ ഒന്നോരണ്ടോ മതി എന്നു നിലപാടെടുത്താല്‍ ‘അങ്ങനെ അന്റെ തന്ത തീരുമാനിച്ചിരുന്നേല്‍ ജ്ജ് ണ്ടാവോര്‍ന്നെറാ?’ എന്ന ചോദ്യം ബാലിശമല്ലേ?

ബഷീര്‍ വെള്ളറക്കാട്‌ said...

അനോണീ..

ഇമ്മള`് മൂത്ത സന്താനാണേയ്‌..

കിനാവേ... അവസാനത്തെ സന്തതികള്‍ ആരോമലുണ്ണികളായി വാഴുന്ന കാഴ്ചയല്ലേ അധികവും.. മുത്തവരുടെ മുതുകത്താണല്ലോ മിക്കവാറും ഭാരം കയറ്റല്‍.. ( എല്ലാം ആപേക്ഷികം )

പിന്നെ വേണ്ടാവെറുക്കനെ മക്കളുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത്‌ .. വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്‌ തന്നെ..

ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്‌ നാലുമക്കളെങ്കിലും വേണം രണ്ട്‌ ആണും രണ്ട്‌ പെണ്ണും .. എന്നാലല്ലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു അടിപിടി.. പിന്നെ നാത്തൂ ന്‍പോരു`്`.. ഇത്യാദി കലാ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താന്‍ പറ്റുൂ മച്ചാ..

പിന്നെ മക്കള്‍ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാന്‍ ഏത്‌ ഗഡിക്കും പറ്റും .. പിന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നിയാല്‍ .. തലകുത്തി നിന്നാലും സംഗതി നടന്നെന്ന് വരില്ല.. അത്യന്താധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനു ടെസ്റ്റ്‌ റ്റ്യൂബ്‌ ശിശുക്കളെ തരാന്‍ കഴിയുമെന്ന്ത്‌ ഇമ്മളു മറക്കുന്നില്ല..

അത്‌ വേ.. ഇത്‌ റെ..

മോളമ്മ said...

സൂര്യോദയം - പോസ്റ്റ് വായിച്ചു. നല്ലതായിണ്ട്. കുഞ്ഞാടുകള്‍ നിശബ്ദരല്ല എന്നതാണ് ഇടയന്മാരെ കൂടുതല്‍ പേടിപ്പിക്ക്യാ

ഗുപ്താ - ഇതാണ് വഴി ഇതിലെ പോവുക. :)

ബാബു - വിയോജനക്കുറിപ്പിനോട് സ്നേഹപൂര്‍വ്വം വിയോജിക്കുന്നു. മധുര മനോഞ്ജ ചൈന സ്വപ്നം കാണാന്‍ വയ്യ. അവസാനം ജപ്പാന്‍ സര്‍ക്കാരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നപോലെ കുട്ടീനിണ്ടാക്കൂ കുട്ടീനിണ്ടാക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞ് നടക്കാനും വയ്യ.

മൂര്‍ത്തി - പുഞ്ചിരിക്കു പുഞ്ചിരി :)

ഉമേഷ് - തേനമ്പിളി, പൂപ്പാത്തി, കൊട്ടക്കോരി, പ്രായിലക്കിണ്ണം ഒക്കെ ഞങ്ങള്‍ വയസ്സരുടെ വാക്കോളാണ്. കുഞ്ഞോള്‍ടെ തലമുറയൊന്നും പങ്ക എന്ന് പോലും പറഞ്ഞ് കേട്ടീട്ടില്ല. വക്രോക്തി കുറച്ച് പേര്‍ക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായതില്‍ സന്തോഷം.

മത്തായികുട്ട്യേ - അദന്നെ, പെറ്റുകൂട്ടി വളര്‍ത്താന്‍ പാടുപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെ. കെട്ടീട്ടില്യാല്ലേ, ഞങ്ങടോടത്തെ ക്ടാങ്ങളെ ആലോയ്ക്കട്ടെ :)

പാമരന്‍, വാല്‍മീകി - ഗര്‍ഭം കലക്കി (ഒരു തരം കാന്താരി മുളക്) കലക്കി കുടിച്ചപോലീണ് ഇപ്പോഴത്തെ കത്താരാരുമാരുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ കാണുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ.പൊകഞ്ഞിടുക്കും

കല്യാണം - :)

ഇഞ്ചിപെണ്ണുകുട്ട്യേയ് - ഈ കോഴ്സ് ശരിയ്ക്കും കൂടീണ്ടാ? ആല്മായരു രണ്ടാളു വന്നട്ട് കല്യാണശേഷം എങ്ങനെ വീട്ടുകാരോട് പെരുമാറണം എന്നൊക്കീന്ന് പറഞ്ഞരാ. തൃശ്ശൂര്‍ രൂപതേല്‍ മെയിനായിറ്റ് നാടകെഴുത്തുക്കാരന്‍ സി.എല്‍ ജോസാണ് വരാ. ഈ ഗര്‍ഭ,കുട്ട്യോള്‍ പരിപാടി പറ്യണതൊക്കെ അച്ചമാരും കന്യാസ്രോള്‍മാരുമാണ്. അധികോം തട്ടിലച്ചന്‍. എന്തൊക്കെ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും പ്രധാന ഉദേശ്യം കുട്ടികള്‍, അബോര്‍ഷന്‍, പ്രകൃത്യാലുള്ള ജനനനിയന്ത്രണം ഇവയാണ്. ഇതെല്ലാം എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, രാജ്യദ്രോഹമാണ്. സഭ പറയണത് കേട്ട് ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ട്യാക്കണ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മണ്ടമാരടേം മണ്ട്യോള്‍ണ്ടേം കാര്യല്ലേ ഇമള് പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞേ. ഞങ്ങടോടത്തെ ആള്‍ക്കാരടെ ലീസ്റ്റന്നെ കേട്ടാമതി. വേറെങ്കടും പോണ്ടാ. പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് കൂട്യോണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇതു തൂടങ്ങീതെങ്ങ്ന്യാനറിയാണ്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാം അതേ കുറിച്ച്. പിള്ളേരെ വേണ്ടാന്ന് വക്കാം എന്നതൊക്കെ ആലോചിക്കണ്ട കാര്യാണ്. ദത്തെടുക്കലിനെ കുറിച്ചും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ണ്ട് വേറെ. എന്നാലും ബാബൂനോട് പരഞ്ഞതന്നെ നോ..നോ.. ചൈന, നോ.. നോ.. ജപ്പാന്‍. വീ വാണ്ട് ഇന്ത്യാ.

പെണൂട്ടി ഒരു മണ്ട്യാണ്ട്‌ട്ടാ. :) കേരളത്തില്‍ പ്രൈമറി സ്കൂളില്‍ കുട്ട്യോളെ കിട്ടാത്തത് കുട്ട്യോളില്യാണ്ടാന്നോക്കെ പറഞ്ഞാ തലക്ക് കിഴുക്കാ കിട്ടും. കുട്ട്യോള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തില്‍ പോണോണ്ട് മലയാള മീഡിയത്തിലാണ് ഡിവിഷന്‍ ഫാള്‍ വരണത്. പിന്നെ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷനല്ല നെഗറ്റീവ്‌ല്‍ക്ക് പോണത്. ജനനത്തിന്റെ റേറ്റാണ്. ജനസംഖ്യ കൂടന്യാണ്. എന്നുവച്ച ജനനം കുറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം മരണോം കുറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യ കൂടന്നെ.

കൊച്ചൂട്ടി - മെത്രാന്മാരുടെ ധര്‍മ്മസങ്കടം ഇക്കാലമത്രേം ഇമ്മള് മനസ്സിലാക്കിലേ. ഇനി ഇമ്മടെ സങ്കടം അവര്‍ക്കു മനസ്സിലാക്ക്യോടെ. പെണ്ണമ്മിച്ചി അല്ലെങ്കിലും ഒരു മൂരാച്ചിന് കുഞ്ഞോള്‍ ഗ്യാരണ്ടി. കൊച്ചൂട്ടീടെ അവസാന വാചകം ഞങ്ങടോടത്തെ പെണ്‍കുട്ട്യോളെ കൊഴക്കിണ്ട്. എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് എന്തേലും നീക്ക് പോക്കിണ്ടാക്കിക്കോ.

സിബോ - നനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വം ആണ് ഞങ്ങടോടത്തെ സ്ലോഗന്‍. ആള്‍ കേരള, ആള്‍ ഇന്ത്യ ചുറ്റല് കഴിഞ്ഞപ്പോ പേരോളൊക്കെ ഇങ്ങന്യായി. :)

യൂനസേ - കവിത അത്ര പോരാ. ആശയ വ്യക്തതയില്ല. എന്നാലും കാര്യം മനസ്സിലായി. ഫസ്റ്റ് ദേ കം ഫോര്‍ ജൂസ്...

റോസാക്കുട്ട്യേ - പെണ്‍കുട്ട്യോളൊക്കെ ഇതിനെതിരെ ‘കലക്കണം‘. അയിനാണീ ഡോസ്.

മാണിക്യോ - കവിത കലക്കന്‍. തൃശ്ശൂക്കാരനാലേ. അദന്നെ ആദ്യം ഒരെണ്ണത്തിനെ മാനം‌മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കാന്ള്ള ചെമ്പ്‌ണ്ടാക്കാന്‍ നോക്കട്ടെ. പിന്ന്യാവാം ബാക്കി.

ലതീഷ് - വക്രോക്തി കണ്ടുപിടിച്ച മറ്റൊരാളെ കൂടി കണ്ടതില്‍ സന്തോഷം.

കിരണ്‍സേ - വടക്കനച്ചന്റെ നാട്ടാരോള് ഭയങ്കര സാമര്‍ത്ഥ്യക്കാരാ.. മഹറോനൊക്കെ ഏതു കാലം തൊട്ട് കണ്ട്‌ട്ട്‌‌ള്ളവരാണ്. ഇമ്മളൊന്നും അത്രയ്ക്കു വരില്യാ.

യാരിദേ - നോ പ്രോബ്സ്. നൂറുശതമാനം ഒന്നിനോടും സത്യസന്ധത കാണിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും ആവില്ല (http://pedikathinna.blogspot.com/2008/06/garshom-kathavaseshan.html). എന്നാലും ചിലരില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ബാക്കിയാവുന്ന ചിലത് പുറത്തു ചാടുന്നതാണ്.

ബഷീറേ - ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ചാല്‍ പുരോഗിതിയാണ് എന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി വളരെ ശരിയാണ്. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കൂ. ചൈന എന്തിനാണ് ജനസംഖ്യ നിര്‍ബന്ധിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചല്ല ബോധവത്ക്കരണം നടത്തിയാണ് നമ്മള്‍ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലേക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യവും.

കിനാവേ - അതന്നേ പതിനാറമത്തോനൊക്കെയായി ജനിച്ചോര് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട്കള് ഓര്‍ത്തന്നെ പിന്നെ കുട്ടികള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചോളും

Inji Pennu said...

മ്മള് കല്ല്യാണം കഴിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയാണേ. ഈ കോഴ്സ് കൂടാണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കോ? തൃശൂര് വെച്ചല്ല ഞാന്‍ കൂടിയത്. ഞങ്ങടെ അവിടെ അച്ചന്മാരൊക്കെ വന്ന് എങ്ങിനെ ഭര്‍ത്താവും ഭാര്യം തല്ലുണ്ടാക്കതെ കഴിയണം എന്നും എങ്ങിനെ മരുമകള്‍ അമ്മായിഅമ്മ പോരു ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഒരു ഡോക്ട്രറേറ്റ് എടുത്ത കന്യാസ്ത്രീ വന്ന് മാനസിക് ഐക്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സ്. അതായിരുന്നു ആകെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ. പിന്നെ വന്നത് കോട്ടയത്തെ അടിപൊളി ചുള്ളന്‍ ഒരു ഗൈനോക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടറും ;)തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ലേഡി ഗൈനോക്കോളജിസ്റ്റും. ഇവരാണ് സെക്സ് എഡ്യൂകേഷന്‍ നടത്തിയത്. അത് ഒരു അരദിവസത്തെ ക്ലാസ്സ് ആയിരുന്നു, ഞാന്‍ നോക്കിയിട്ട് അതൊരു നല്ല ക്ലാസ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നാ മോളമ്മ കൂടീത് തൃശൂര്‍ രൂപതേലാവും അച്ചന്മാര് ഈ വിവരമില്ലാത്ത വിഷയെത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സ് എടുത്തത് (അല്ലെങ്കിലും തൃശൂര്‍ക്കാര്‍ വലിയ വിവരോള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍) :)

അബോര്‍ഷന്‍ മാത്രമല്ലല്ലോ സഭ എതിര്‍ക്കുന്നത്.
ഡെത് പെനാല്‍റ്റിയും എമ്പ്രയോ റിസേര്‍ച്ചും സഭ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എനി ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ്. പക്ഷെ സഭ അല്ലല്ലോ രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ അബോര്‍ഷന്‍ ലീഗല്‍ ആണെങ്കില്‍ ആളുകള്‍ കത്തോലിക്ക അണെങ്കിലും എന്തു മതമാണെങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കും. അതിനു അമ്മയുടെ അനുവാദം മതി, അല്ലാണ്ട് ഒരു കത്തനാരുടേയും വേണ്ട, ഒന്നൂല്ലെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങള്‍ കുറച്ച് പച്ചിലെയെങ്കിലും ചവച്ചിറക്കും. പക്ഷെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമാണ്, അബോര്‍ഷന്‍ നടത്തി എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു പാപമാണെന്നും അത് കുമ്പസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഏറ്റു പറയണമെന്നുമാണ്. അല്ലാതെ അബോര്‍ഷന്‍ നടത്തി, പള്ളീന്ന് പേരു വെട്ടൂലല്ലോ. അപ്പോഴല്ലേ അതൊരു നിയമം ആവുന്നുള്ളൂ. ഇതൊരു മതമല്ലേ? ഓരോ മതത്തിനും അതിനേതായ ഫിലോസഫിയും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട്. നാച്ചുറല്‍ കോണ്ട്രാസെപ്ഷന്‍ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ നാനാരാജ്യങ്ങളില്‍ പെറ്റു പെരുകിയേനല്ലോ മോളമ്മേ. ആളോള്‍ക്ക് ഒരു മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് എന്താണിള്ളേ? പിന്നെ മോളമ്മ കാണിച്ച് തന്ന ലിങ്ക് പ്രകാരം ഒക്കെ ശരിക്കും അച്ചന്മാര്‍ പറേണുണ്ടേങ്കില്‍ ചേടത്തിമാര് എന്നാ അച്ചന്‍ പിള്ളേരെ നോക്കോ എന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. :)

എന്നാലും അച്ചന്മാര്‍ക്ക് ആ വക നമ്പറൊന്നും വേണ്ടാ, അതൊരുമാതിരി ബിജിപി നമ്പര്‍ പോലെയായിപ്പോയി. ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊന്ന് തലക്ക് പിടിച്ച് നേരെയാക്കിപ്പിക്കാന്‍ പറ്റണില്ല്യ പിന്നെയാണ്. ഇങ്ങിനെയൊക്കെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയാല്‍ എപ്പോഴത്തേയും പോലെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരെയാണ് അത് കൂടുതല്‍ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാ..... (ഞാനിപ്പ്ലാ ലിങ്ക് നോക്ക്യേ, ഷേം ഷേം) :)

ഇത് എങ്ങിന്യാ തുടങ്ങ്യേ? ഞാന്‍ കേട്ടത് അങ്ങ്ന്യാണ്. മോളമ്യ്ക്ക് വെറെ കഥയുട്ണെങ്കില്‍ എട്ത്ത് പൂശ്...

>>കേരളത്തില്‍ പ്രൈമറി സ്കൂളില്‍ കുട്ട്യോളെ കിട്ടാത്തത് കുട്ട്യോളില്യാണ്ടാന്നോക്കെ പറഞ്ഞാ >>തലക്ക് കിഴുക്കാ കിട്ടും.

ഇത് ഞാന്‍ പത്രത്തില്‍ നിന്ന് വായിച്ചതാണ് മോളമ്മേ. കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷന്‍ ഈസ് ഏജിങ്ങ്. അതെ അതെ ജനസംഖ്യ പണ്ടത്തെപ്പോലെ കൂടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ കുറവ്, പണ്ടൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല മുഴോന്‍ ഇട്ടാലും ഡിവിഷന്‍ തികയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള്‍ അധികം പിള്ളേരില്ലായെന്നും ഒക്കെ പത്രത്തില്‍ നിന്നും ടീച്ചര്‍മ്മാരില്‍ നിന്നും (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) ഒക്കെ തന്നെ കേട്ടതാണ്. ഇനി അത് സത്യല്ലാണ്ടാവുമെങ്കില്‍ ലിങ്ക് കാട്ടണംട്ടോ...

ഇംഗ്ലീ‍ഷ് മീഡിയം കാരണം മല്യാളം സ്കൂളൊക്കെ അടച്ച് പൂട്ടണത് വേറെ വാര്‍ത്തയല്ലേ..അത് വേ ഇത് റേ...

പോപ്പുലേഷന്‍ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് റേഷ്യോ ആണ്, സോറി.

Inji Pennu said...

>>ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ചാല്‍ പുരോഗിതിയാണ് >>എന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി വളരെ ശരിയാണ്. >>വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കൂ.

മോളമ്മേ ഒന്നൂടേട്ടോ. എന്റെ സംശ്യയമാണ്. ജപ്പാനില്‍ പോപ്പുലേഷന്‍ പെര്‍ സ്കൊയര്‍ മൈലസ് ഇന്ത്യയേക്കാളും രണ്ടിരട്ടിയാണ്, എന്നിട്ടും അത് വികസിത രാജ്യമാണ്. പോപ്പുലേഷന്‍ ആണോ പ്രശ്നം അതോ റിസോര്‍സസ് മര്യാദയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു ഗവണ്മെന്റിന്റെ കഴിവ് കേടോ ?
അതിനു പോപ്പുലേഷനും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. എത്യോപ്പ്യയില്‍ ഒക്കെ പോപ്പുലേഷന്‍ തീരെ തീരെ കുറവാണ്, എന്നിട്ടും അവിടെയൊന്നും പുരോഗതി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷന്‍ എന്നത് കണ്ണടച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറല്ല. അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു വടിയാണ്. ഈ വെജിറ്റേറിയന്‍ ഫുഡാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഇതും എന്നാണ് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാര്‍ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പ്രസവിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എത്രണ്ണത്തിനെ ടീനേജ് കഴിഞ്ഞും കിട്ടും എന്ന് അറിയാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അങ്ങിനെ അസുഖങ്ങള്‍ വന്നുള്ള മരണസംഖ്യയെല്ലാം കുറഞ്ഞത് കാരണം രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായാലും ചാന്‍സസ് ഓഫ് സര്‍വൈവിങ്ങ് ഈസ് മച്ച് മച്ച് ഹൈയര്‍. അങ്ങിനെയാണ് ആളുകള്‍ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് പൊതുവേ. (ഇതിനൊക്കെ അപവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ട്..പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യഭ്യാസമില്ലാത്തവരുടെ ഇടയില്‍).
ഞാന്‍ എന്റെ ഒരു സംശ്യം പറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളൂ.

ബഷീര്‍ വെള്ളറക്കാട്‌ said...

കൊല്ലം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള പ്രസവം ഇക്കൊല്ലവും പൂര്‍വ്വാധികം ഭംഗിയായി നടത്തി മക്കെളെ പെറ്റു കൂട്ടുന്നത്‌ ശരിയല്ല..

ഒരു കുഞ്ഞിനു രണ്ട്‌ കൊല്ലം മുലയൂട്ടണം എന്ന് അനുശാസിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ആ രണ്ട്‌ കൊല്ലം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന കാര്യം അതില്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു. അപ്പോള്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം രണ്ട്‌ കുട്ടികള്‍ തമ്മില്‍ ചുരുങ്ങിയത്‌ ഇടവേള കിട്ടുകയും ചെയ്യും

അങ്ങിനെ നിയന്ത്രണം ആവാം അല്ലാതെ ഒന്നേ പാടുള്ളൂ.. അല്ലെങ്കില്‍ 10 എണ്ണമെങ്കിലും വേണം.. ഇത്‌ രണ്ടും ശരിയല ഗഡീസ്‌...


നല്ലത്‌ അധികം വേണമെന്നില്ല..
മണ്ടന്‍ കുണാപ്പ / കുണാപ്പികള്‍ ആയിരം ഉണ്ടായിട്ടെന്തു ഫലം

പട്ടി പെറ്റ്‌ കൂട്ടുന്നതും ആട്‌ പ്രസവിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടു തന്നെ

Inji,
അസുഖങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള മരണത്തിനു പകരം അപകടങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള മരണം സ്കോര്‍ നില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്‌ മറക്കരുതിഷ്ടാ..

പിന്നെ ത്യശൂര്‍ക്കാര്‍ക്കൊന്നു ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് പറയല്ലെ ..

... വാള്‍പോസ്റ്റാക്കൂട്ടാ.. .

മോളമ്മ said...

പെണ്ണൂട്ട്യേ -"എപ്പോഴത്തേയും പോലെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരെയാണ് അത് കൂടുതല്‍ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാ" ഇത്രേള്ളോ ഇതിന്റെ ആകെ മൊത്തം റ്റോട്ടല്‍ കാര്യം. വിദ്യാഭ്യസ്‌ള്ള ഞങ്ങടോടത്തെ ആള്‍ക്കാരടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ ചെലോര് ഇതൊക്കെ കേട്ടട്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാശ്ണ്ട് അപ്പോ ഒരു മൂന്നും നാലും ആവാം എന്ന് ചിന്തിക്കണൊരൂണ്ട്. അതും തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലലോ

ലിങ്ക് ചോയ്ച്ചാ ലിങ്കാ തരും http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Kerala#Population

Kerala is home to 3.44% of India's people, and — at 819 persons per km² — its land is three times as densely settled as the rest of India. However, Kerala's population growth rate is far lower than the national average. Whereas Kerala's population more than doubled between 1951 and 1991 — adding 156 lakh (15.6 million) people to reach a total of 291 lakh (29.1 million) residents in 1991 — the population stood at less than 320 lakh (32 million) by 2001. Kerala's people are most densely settled in the coastal region, leaving the eastern hills and mountains comparatively sparsely populated.[7]

ഇനി പറ പോപ്പുലേഷന്‍ കൂടാണോ കൊറയാണോ? പണ്ട് ഞങ്ങടവടെ 5 സ്കൂളിണ്ടാര്‍ന്നോടത്ത് ഇപ്പോ 10 സ്കൂളിണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ കുട്ട്യോള് ഒരു ക്ലാസ്സില് കൂടോ കൊറയോ?

പെണ്ണൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം, ജനസംഖ്യ& വികസനം പറയാന്‍ ജപ്പാന്‍, എത്യോപ്യ വരേയൊന്നും പോണ്ടാ. കേരളത്തിനേം മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥനങ്ങളേം താരതമ്യപെടുത്ത്. എന്നട്ട് മറ്റവരേക്കാള്‍ മെച്ചമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കേരളത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ വല്ല ദുരിതം അനുഭവിക്കുണ്ടോന്ന് നോക്ക്.
( പുതീയ വിമര്‍ശന പാഠ്യപദ്ധതീലാ ഈ ബ്ലോഗ് :). ഉഗ്രന്‍ പഠിപ്പിക്കലാത്. ഒരിക്കല്‍ പഠിച്ചാ പിന്നെ മറക്കില്യാ)

ബഷീറേ - അതന്നെ തൃശ്ശൂക്കാര്‍ക്ക് വിവരില്യാന്ന് പറഞ്ഞാ വാള്‍പ്പോസ്റ്റാക്കൂട്ടാ..

Inji Pennu said...

മോളമ്മേ,
എനിക്ക് നോക്കാന്‍ കെല്പുണ്ടെങ്കില്‍ നാലെണ്ണം പ്രസവിക്കുന്നത് എങ്ങിന്യാ തെറ്റാവാ? അതിന്റെ ഗുട്ടന്‍സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ...എനിക്ക് മനസ്സിലാ‍വണില്ല്യ.

ഇട്ടിമാളു said...

ഇഞ്ചി.. കടും കയ്യൊന്നും ചെയ്യല്ലെ.. വായുവിനു പോലും റേഷന്‍ വരും ന്നാ കേള്‍ക്കണെ... ശ്വാസം കിട്ടാതെ ജീവിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ.. പാവം പിള്ളേര് ശപിക്കും..

(ഞാന്‍ അരഡസന്‍ തികക്കാനായാ അവതരിച്ചെ..)

Anonymous said...

“എനിക്ക് നോക്കാന്‍ കെല്പുണ്ടെങ്കില്‍ നാലെണ്ണം പ്രസവിക്കുന്നത് എങ്ങിന്യാ തെറ്റാവാ?”

അദ്ദാണ് കഴിവുള്ളവനിസം. പെണ്ണുകെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ ഒരോ *#@#$#$ഉം അങ്ങിനെ തന്ന്യാ ചിന്തിക്ക്യാ. എനിക്കു നോക്കാന്‍ കെല്പുണ്ടാകുമെന്ന്. അല്ലെങ്കില്‍ വായ കൊടുത്ത ദൈവം... അങ്ങിനെയെന്തോ ഇല്ലേ? ചെലരു പറയും പെറുന്നതൊക്കെ ആണ്‍പിള്ളേരാണെങ്കില്‍ ഇപ്പൊ കൊറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വയസാമ്പോ...
ഫലം ജനസംഖ്യാവര്‍ദ്ധന, പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം.. അതെങ്ങന്യാ ന്നല്ലേ... മാല്‍ത്തൂസൊക്കെ എന്തൊക്ക്യോ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അവനവനിസവും ഫെമിനിസവും ഒന്നിച്ചുപോകില്ല കേട്ടോ... ഫെമിനിസമെന്നല്ല ഒരിസവുമായും...

മോളമ്മ said...

പെണ്‍നൂട്ട്യേ - ഇട്ടിക്കുട്ടി പറഞ്ഞപോലെ കടുംകൈ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. അനോണിമസേ എന്തിനാണ് ചൂടാവണിഷ്ടാ പറഞ്ഞാല്‍ കാര്യം മനസ്സിലാവില്ലേ.

പെണൂട്ടിയ്ക്ക് ഗൃഹപാഠത്തിന് ചിലചോദ്യങ്ങള്‍

1. നോക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളോരടെ ക്ടാങ്ങള്‍ വളര്‍ന്ന് ജോലിക്കാരാവണ വരെ സര്‍ക്കാര്‍ വല്ല കാശും മൊടക്കിണ്ടാ?

2. ഈ കാശൊക്കെ ആരുടെ കാശ്‌ണ്?

3. കഴിവുള്ളോരുടെ നാലാമത്തെ കുട്ടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ശരിയ്ക്കും ഈ സര്‍ക്കാര്‍ കാശ് ആര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പ്പെടേണ്ടത്ണ്?

4. കഴിവുണ്ടെങ്കെ നാല് കെട്ടാന്ന് ഇസ്ലാം മതം പറയ്ണു. അതിനോട് എന്താണഭിപ്രായം?

6. മാല്‍ത്തൂസ് തിയറി അനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യ കൂടിയാല്‍ (കഴിവുള്ളവന്റേയും ഇല്ലാത്തവന്റേയും) എന്തു സംഭവിക്കും?

7. കൂടുന്ന ജനസംഖ്യക്കനുസരിച്ച് റിസോഴ്സ് കൂ‍ൂടുന്നുണ്ടോ?

8. അങ്ങനെ റിസോഴ്സ് കൂടുന്നില്ലെങ്കില്‍ സംഭവിക്കുന്ന സര്‍വൈവല്‍ ഓഫ് ദി ഫിറ്റെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടീട്ടുണ്ടോ? ആ നിയമം അപ്ലേ ചെയ്താല്‍ ജനസംഖ്യ കൂടുമ്പോള്‍ ആരാണ് സര്‍വൈവ് ചെയ്യാ?

ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടുപ്പിടിച്ചാല്‍ പിന്നെ മറക്കില്ല. കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ പറഞ്ഞരാം

Inji Pennu said...

മോളമ്മേ

പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ തന്നെ. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ബിഗ് ഗവണ്മെന്റ് സ്മോള്‍ ഗവണ്മെന്റ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ചൈനയില്‍ ഒരു കുട്ടി മതി എന്ന് ഗവണ്മെന്റ് നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതേ പ്രശ്നം. സഭ ഒരുപാട് കുട്ടികള്‍ വേണമെന്ന് പറയുന്നമ്പോഴും തോന്നുന്ന അതേ പ്രശ്നം.

ഭൂമിയിലെ റിസോര്‍സസ് 70% ഉപയോഗിക്കുന്നതും വെറും മൂന്നൂറ് മില്ല്യണ്‍ മാത്രമുള്ള അമേരിക്കക്കാരാ‍ണെന്നാണ് വെപ്പ്. അവര്‍ക്കാണെങ്കില്‍ കുട്ടികള്‍ അധികം ഇല്ല താനും. ഇവിടെയാണ് മോളമ്മ ഈ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാല്‍ ഇത്ര റിസോര്‍സസ് കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുണ്ടായാല്‍ കൂടുതല്‍ റിസോര്‍സസ് റേഷ്യോ ശരിയാവാതെ വരുന്നത്.

ഇനി ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പകരം മോളമ്മ, ഒരു സ്ത്രീ അഞ്ച് പ്രസവിക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ ആരോഗ്യനില എത്രമാത്രം വഷളാ‍വും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ അഞ്ചു കുട്ടികള്‍ക്ക് സേം ഡെവല്പമെന്റ് എന്വിറോണ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കുട്ടിക്ക് ശേഷം അഞ്ച് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കുട്ടിയാണ് ഗൈനോക്കോളജിസ്റ്റ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു ഉപദേശിക്കുന്നത്, അതിനാല്‍ അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ വരുമ്പോഴേക്കും അമ്മയ്ക്ക് അത്രയും പ്രസവിക്കാനുള്ള ഏജ് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എനിക്ക് പിന്നേയും കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലായേനെ.

ഗവണ്മെന്റിനു വേണ്ടി കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാനും (ജപ്പാന്‍, യൂറോപ്പ്) അതേ ഗവണ്മെനിറ്റ്നു വേണ്ടി കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാതിരിക്കാനും (ചൈന), ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് മോളമ്മ എന്ന് പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ കമ്പ്ലീറ്റ് കോണ്ട്രിക്ഷനാണീ ചോദ്യങ്ങള്‍ എക്സപ്റ്റ് ഫോര്‍ എന്‍വൈണ്മെന്റല്‍ റിസോര്‍സ് ചോദ്യം.

അപ്പോള്‍ ഇനി ഒന്നുമില്ല, എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത്രയുള്ളൂ. നന്ദി :)

Umesh::ഉമേഷ് said...

ഇതിനെപ്പറ്റി മുമ്പു നടന്ന ഒരു സംവാദം ഇവിടെ വായിക്കുക. പറഞ്ഞതു വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ.

(ബൂലോഗത്തില്‍ ആദ്യമായി നൂറു കമന്റു വീണ പോസ്റ്റ്.)

പിന്നെ ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണേ, അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കു് അധികം കുട്ടികളില്ലെന്നോ? മൂന്നില്‍ കുറഞ്ഞു് ഒരുത്തര്‍ക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. അഞ്ചും ആറും ആണു സാധാരണ. ജനപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ വിപത്തു് ഇവര്‍ക്കറിയില്ല. ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണിനെപ്പോലെ “എനിക്കു കഴിവുണ്ടല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവര്‍ എന്തായാല്‍ എനിക്കെന്തു്?” എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരാണു് അമേരിക്കക്കാര്‍.

“കഴിവേറിയവര്‍” കൂടുമ്പോഴാണു ലോകം കുട്ടിച്ചോറാകുന്നതു്.

മോളമ്മ said...

ഇഞ്ചിപെണ്ണേ - പേടിപ്പീക്യാ ഗഡീ. ദേ ദിങ്ങട് നോക്യേന്‍ ദീ പോസ്റ്റില്‍ക്ക് “പട്ടിപെറണപോലെ പെറാന്‍ നീയെന്താ പേറ്‌യന്ത്രാ?“ ദിതിന്റെ അര്‍ത്ഥം എന്തൂട്ടാന്നറിയോ? അത് മനസ്സിലാക്കണ്ട്ണ് ഭയങ്കര ഉയര്‍ന്ന നിലയിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോയ്ചെ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ഉയര്‍ന്ന ലെവല് മറുപടി തന്നേ. അപ്പോ ഇമ്മടെ വായേല്‍ക്ക് ഒരോന്നു കുത്തി തന്ന് ചര്‍ദ്ദിപ്പിച്ച് പിന്നത് തീറ്റിക്കല്ണ് പണി? അപ്പോ ശരി ഗഡി നടക്കട്ടെ. വേറെ പണീഡേയ്

Inji Pennu said...

യു.എസ് ബെര്‍ത് റേറ്റ് 2002 പ്രകാരം 2 ആണ്. നമ്മള്‍ കാണുന്നതും ഡേറ്റായും വ്യത്യാസമല്ലേ?

യു.എസ് ബെര്‍ത് റേറ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്നൊന്നുമല്ല ഇനി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വിവക്ഷ, റിസോര്‍സസ് യൂട്ടിലേഷന്‍ റേഷ്യോയെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്, എന്ന് വെച്ചാല്‍ കുറവുള്ളവരും കണ്ടമാനം ഉപയോഗിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. കള്‍പ്രിറ്റ് ഈസ് റിസോര്‍സസ് യൂട്ടിലേഷന്‍ എന്ന്.

എനിക്കാവാം പ്രസവിക്കാം എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞതിനര്‍ഥ്തം. ഇങ്ങിനെ പോപ്പുലേഷന്‍ കാരണമാണ് സകലതും പ്രശ്നം എന്നുള്ള സ്ഥിരം ഗവണമെന്റ് വചനം അത്ര കണ്ട് ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന്.

(ഏസികൊണ്ട് മാത്രം ഓസോണ്‍ ലെയറില്‍ തുരുതുരാ ഹോള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാര്‍ എന്‍‌വിറോണ്മെന്റിന്റെ പറ്റി വാചാലനാവുന്നത് എനിക്കോര്‍മ്മ വരാണ്)

Inji Pennu said...

ഇല്ല മോളമ്മേ, മോളമ്മയുടെ പോസ്റ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശരിക്കും മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യം. അത് പിന്നേയും ഗവണ്മെന്റ് ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ട് വന്നപ്പോള്‍ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം. അവിടെ നമ്മള്‍ ഒരുമിക്കില്ല തോന്നി. അത്രന്നേ. അതുകൊണ്ട് നിറുത്തി.

Jitha said...

ഇപ്പോഴതെ പ്രൊഫെഷണല് കോഴ്സിനൊക്കെ എന്താ ഫീസ്.....

Anonymous said...

നാലാമത്തെ സംശയം നാലു കെട്ടലിന്റെതാണല്ലോ.. അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ കമന്റ്‌.. തീരെ ചെറുതായെങ്കില്‍ ക്ഷമീ..

അതിങ്ങനെ..

ഇസ്ലാമില്‍ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണു കെട്ട്‌ പെറീപ്പിക്കാന്‍ അനുവാദ്മൊന്നുമില്ലാ പെങ്ങളെ...അതിനു അതിന്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്‌..അതിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടവര്‍ ഇത്‌ വിലയിരുത്തി വായിക്കുക.. അല്ലാത്തവര്‍ വെറുതെ ചൊറിയുക.. അതും ഒരു സഖമാണല്ലോ..


1. POLYGAMY
Question:
Why is a man allowed to have more than one wife in Islam? i.e. why is
polygamy allowed in Islam?
Answer:
1. Definition of Polygamy
Polygamy means a system of marriage whereby one person has more than one
spouse. Polygamy can be of two types. One is polygyny where a man marries
more than one woman, and the other is polyandry, where a woman marries
more than one man. In Islam, limited polygyny is permitted; whereas polyandry
is completely prohibited.
Now coming to the original question, why is a man allowed to have more than
one wife?
2. The Qur’an is the only religious scripture in the world that says,
“marry only one”.
The Qur’an is the only religious book, on the face of this earth, that contains the
phrase ‘marry only one’. There is no other religious book that instructs men to
have only one wife. In none of the other religious scriptures, whether it be the
Vedas, the Ramayan, the Mahabharat, the Geeta, the Talmud or the Bible does
one find a restriction on the number of wives. According to these scriptures one
can marry as many as one wishes. It was only later, that the Hindu priests and
the Christian Church restricted the number of wives to one.
Many Hindu religious personalities, according to their scriptures, had multiple
wives. King Dashrat, the father of Rama, had more than one wife. Krishna had
several wives.
In earlier times, Christian men were permitted as many wives as they wished,
since the Bible puts no restriction on the number of wives. It was only a few
centuries ago that the Church restricted the number of wives to one.
Polygyny is permitted in Judaism. According to Talmudic law, Abraham had
three wives, and Solomon had hundreds of wives. The practice of polygyny
continued till Rabbi Gershom ben Yehudah (960 C.E to 1030 C.E) issued an
edict against it. The Jewish Sephardic communities living in Muslim countries
continued the practice till as late as 1950, until an Act of the Chief Rabbinate of
Israel extended the ban on marrying more than one wife.
(*Interesting Note:- As per the 1975 census of India Hindus are more
polygynous than Muslims. The report of the ‘Committee of The Status of
Woman in Islam’, published in 1975 mentions on page numbers 66 and 67 that
the percentage of polygamous marriages between the years 1951 and 1961
was 5.06% among the Hindus and only 4.31% among the Muslims. According
to Indian law only Muslim men are permitted to have more than one wife. It is
illegal for any non-Muslim in India to have more than one wife. Despite it being
illegal, Hindus have more multiple wives as compared to Muslims. Earlier, there
was no restriction even on Hindu men with respect to the number of wives
allowed. It was only in 1954, when the Hindu Marriage Act was passed that it
became illegal for a Hindu to have more than one wife. At present it is the Indian
Law that restricts a Hindu man from having more than one wife and not the
Hindu scriptures.)

Let us now analyse why Islam allows a man to have more than one wife.
3. Qur’an permits limited polygyny
As I mentioned earlier, Qur’an is the only religious book on the face of the earth
that says ‘marry only one’. The context of this phrase is the following verse from
Surah Nisa of the Glorious Qur’an:
“Marry women of your choice, two, or three, or four; but if ye fear that
ye shall not be able to deal justly (with them), then only one.”
[Al-Qur’an 4:3]
Before the Qur’an was revealed, there was no upper limit for polygyny and
many men had scores of wives, some even hundreds. Islam put an upper limit
of four wives. Islam gives a man permission to marry two, three or four women,
only on the condition that he deals justly with them.
In the same chapter i.e. Surah Nisa verse 129 says:
“Ye are never able to be fair and just as between women....”
[Al-Qur’an 4:129]
Therefore polygyny is not a rule but an exception. Many people are under the
misconception that it is compulsory for a Muslim man to have more than one wife.
Broadly, Islam has five categories of Do’s and Don’ts:
(i) ‘Fard’ i.e. compulsory or obligatory
(ii) ‘Mustahab’ i.e. recommended or encouraged
(iii) ‘Mubah’ i.e. permissible or allowed
(iv) ‘Makruh’ i.e. not recommended or discouraged
(v) ‘Haraam’ i.e. prohibited or forbidden
Polygyny falls in the middle category of things that are permissible. It cannot be
said that a Muslim who has two, three or four wives is a better Muslim as
compared to a Muslim who has only one wife.

4. Average life span of females is more than that of males
By nature males and females are born in approximately the same ratio. A
female child has more immunity than a male child. A female child can fight the
germs and diseases better than the male child. For this reason, during the
pediatric age itself there are more deaths among males as compared to the
females.
During wars, there are more men killed as compared to women. More men die
due to accidents and diseases than women. The average life span of females
is more than that of males, and at any given time one finds more widows in the
world than widowers.

5. India has more male population than female due to female
foeticide and infanticide
India is one of the few countries, along with the other neighbouring countries, in
which the female population is less than the male population. The reason lies in
the high rate of female infanticide in India, and the fact that more than one
million female foetuses are aborted every year in this country, after they are
identified as females. If this evil practice is stopped, then India too will have
more females as compared to males.
6. World female population is more than male population
In the USA, women outnumber men by 7.8 million. New York alone has one
million more females as compared to the number of males, and of the male
population of New York one-third are gays i.e sodomites. The U.S.A as a whole
has more than twenty-five million gays. This means that these people do not
wish to marry women. Great Britain has four million more females as compared
to males. Germany has five million more females as compared to males. Russia
has nine million more females than males. God alone knows how many million
more females there are in the whole world as compared to males.
7. Restricting each and every man to have only one wife is not
practical
Even if every man got married to one woman, there would still be more than
thirty million females in U.S.A who would not be able to get husbands
(considering that America has twenty five million gays). There would be more
than four million females in Great Britain, 5 million females in Germany and nine
million females in Russia alone who would not be able to find a husband.
Suppose my sister happens to be one of the unmarried women living in USA, or
suppose your sister happens to be one of the unmarried women in USA. The
only two options remaining for her are that she either marries a man who
already has a wife or becomes 'public property'. There is no other option. All
those who are modest will opt for the first.

Most women would nto like to share their husband with other women. But in
Islam when the situation deems it really neccessary Muslim women in due faith
could bear a small personal loss to prevent a greater loss of letting other Muslim
sisters becoming 'public properties'.
8. Marring a married man preferable to becoming 'public property'
In Western society, it is common for a man to have mistresses and/or multiple
extra-marital affairs, in which case, the woman leads a disgraceful, unprotected
life. The same society, however, cannot accept a man having more than one
wife, in which women retain their honourable, dignified position in society and
lead a protected life.
Thus the only two options before a woman who cannot find a husband is to
marry a married man or to become 'public property'. Islam prefers giving
women the honourable position by permitting the first option and disallowing the
second.
There are several other reasons, why Islam has permitted limited polygyny, but
it is mainly to protect the modesty of women.

മോളമ്മ said...

ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണേ - മണ്ടിപ്പെണ്ണേ എന്ന ട്യൂണില്‍ :) -രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റോണ്ട് തിരുത്താന്‍ പറ്റീലേ. അതുമതി. എല്ലാ ചിന്തകളിലും എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുമ്മയായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്തായിരുന്നേന്‍ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി.ആളോള് അഹങ്കരിക്കില്ലേ? അത് ദൈവം സമ്മതിക്ക്യോ? ബാബിലോണ്‍ ഓര്‍ക്കുക. കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവണം.

“അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കു-
ന്നവയപരന്നു സുഖത്തിനായ് വരേണം“ എന്നതാണ് ഞങ്ങടോടത്തെ രീതി. അപ്പോ കുട്ട്യോളെ പ്രസവിച്ചാല്‍ എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും എന്നതൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിനും കൂടി എന്തുണ്ടാവും എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍ ചിന്തിക്കും. പെണ്ണൂട്ടിയ്ക്ക് സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തില്‍ മാത്രേ ശ്രദ്ധയുള്ളൂ എങ്കില്‍ അതു മതി.അതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്ന ലക്ഷ്യം ഒന്നാണല്ലോ.

കേരളത്തില്‍ കോളയുടെ ആഗോള കുത്തക നയങ്ങളൊന്നും അത്രകണ്ട് ഏശീല്യാര്‍ന്നു. പിന്നെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിന് അത് ഹാനികരം ആണെന്ന് കണ്ടാണ് ആള്‍ക്കാര് കോള കുടി കുറെയൊക്കെ നിര്‍ത്തീത്. അപ്പോ പറഞ്ഞ് വന്നത് പ്രചാരണങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ആയാലും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കില്‍ അത്ര വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്നാല്‍ ആദ്യത്തെ മാര്‍ഗ്ഗം ആണ് കൂടതല്‍ ശരി എന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് പറയും. വിയോജിക്കാം. അതുമൊരു സൌന്ദര്യമാണ്.

ജിത -പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സിന്റെ കാര്യം അല്ലാട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഇത് വേറൊരു സാധനാണ്.:)

എ.കെ - കലിപ്പിണ്ടാക്കല്ലേ ഗഡീ. ഇസ്ലാമിനെ ചൊറിയാനല്ല ഇഷ്ടാ. ചില അനാവശ്യ വഴക്കങ്ങളെ ചൊറിയാന്ണ്. ഈ സാനം മുഴുവന്‍ വായിച്ചു.
ഈ നാല് കെട്ട് ഖുറാനില്‍ പറഞ്ഞട്ടില്യാന്ന് കേട്ട് ഞെട്ടീട്ടാ. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ (ഇസ്ലാമല്ല) പെണ്ണിനെ പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയായിട്ടാണ് കാണണതെന്ന് വായിച്ചപ്പോ പിന്നീം ഞെട്ടി. ഞെട്ടലീന് പൊറത്ത് വന്നട്ട് ഇനി വേറൊരു പോസ്റ്റിടാം ഗഡീ.

Inji Pennu said...

മോളമ്മേ
ലോകത്തിനു എന്തുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ? അത് ശരി. വിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ അവരൊക്കെ അഞ്ച് സെന്റിലും പച്ചക്കറി നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നവരും പറ്റുമെങ്കില്‍ നടന്ന് പോകുന്നവരും അങ്ങിനെ അങ്ങിനെ....
കുറേയധികം ലോകത്തിനെക്കുറിച്ചും റിസോര്‍സസിനെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വേവലാതിപ്പെടുന്നവരും ആയിരിക്കും അല്ലേ?
അങ്ങിനെയൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു.

ആ അതു പോട്ടെ, ‘പെണ്ണൂട്ടിയ്ക്ക് സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തില്‍ മാത്രേ ശ്രദ്ധയുള്ളൂ’ - ഇങ്ങിനെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞതിനെ ദയവായി വായിച്ചെടുക്കണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് വന്നത്. അതൊരു
sanctimonious ഡയലോഗ് അല്ലേ? എതിര്‍ അഭിപ്രായമുള്ളവര്‍ എല്ലാം സ്വന്തം കാര്യത്തിനു ഹിതം എന്ന മട്ടില്‍ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല തോന്നുന്നു.

ഞാന്‍ പിന്നീട് നേരം കിട്ടുമ്പോള്‍ ഒരു ലേഖനത്തില്‍ വിശദീകരിക്കാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും മോളമ്മയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ എനിക്കെന്താണ് അല്പം എതിര്‍പ്പുള്ളതെന്നും.

മോളമ്മ said...

പൊന്നുമോളെ മനുഷ്യനെ വട്ട് പിടിപ്പിക്കരുത്.
പോസ്റ്റ് ഒന്നുകൂട്യൊന്ന് ഇരുത്തി വായിക്ക്.

1. തേനമ്പിളി കുളമാകുന്നു
2. പ്രതിക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയുടെ മൂശാട്ടത്തരം.
3. കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വുദ്യാഭ്യാസം, ഭക്ഷണം.
4. പേറ്യന്ത്രം.
ഇതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള്‍ ആണോ? വിശാല മനസ്സുള്ളവര്‍ ലോകത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കും എന്നേ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞള്ളൂ.

മോള്‍ടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കാനാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് പിന്നെയും പറയുന്നത് എന്തുദ്ദേശത്തിലാ? ഉത്തരം ലേഖനമായി എഴുതിയാല്‍ മതി. ഇവിടെ ഏതാണ്ടോരു ചക്രമായി പൂര്‍ത്തിയായി. ഇനീയും പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞീട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ദയവു ചെയ്ത് വിയോജിപ്പികളും ഒരു സൌന്ദര്യമായി ആസ്വദിക്കുക.

പേറ്റിച്ചി said...

ഈ പെണ്ണിനിതെന്തുട്ടാണ്. എതിറ്റേങ്കിലും പറഞ്ഞൂണ്ടിരിക്കും. ജയിക്കണം ന്ന് വാശ്യാ? ന്നാ ങ്ങട് ജയിച്ചൂട്. ഹല്ല, ഇതു കാണുമ്പഴാ,

“ലോകത്തിനു എന്തുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ?”

പ്രസവിക്കണ സമയത്ത് ഏതമ്മേം പണ്ടാരടങ്ങാന്‍ ഈ വേദനൊന്ന് കൊറയണേ ന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്ക്യാരിക്കും, പെണ്‍കുട്ട്യേ. അല്ലാതെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്...
ഇതു മോള്‍ടെ സേം മറുപട്യാളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കണ്ണ്ടെങ്കി ക്ഷമീര്... സത്യായിട്ടും കള്യാക്കീതല്ല.

ഒറ്റമുലച്ചി said...

പേട്ടിച്ചീം എത്ത്യാ? ന്നാ പ്പിന്നെ ഞാനായിട്ട് കൊറക്കിണില്ല്യാ.

മോളമ്മ said...

പേറ്റിച്ചി, ഒറ്റമുലച്ചി- എന്തൂട്ടാ പേരോള്! ച്ചി ച്ചി വച്ചട്ട് ഇന്നിം ഇണ്ടല്ലോ കൊറേ പേരോള്. ആ കൂട്ടാരൊക്കെ എവടെ?